VENDIM

Nr. 63, datë 19.12.2016

PËR MIRATIMIN E PAKETËS FISKALE 2017

 

Këshilli i Bashkisë në mbledhjen e tij të datës 19.12.2016, në zbatim të pikës 3, të nenit 34, pikës 1,2,4,5, të nenit 35, germës “f, të nenit 54, pikës 3, të nenit 55, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar,  ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, ligjit nr. 142/2015, datë 17.12.2015, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, ligji nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” i ndryshuar”; Ligji nr. 9723, datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit” i ndryshuar, VKM nr. 179, datë 09.03.2016, Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për proçedurat tatimore në R.SH.”, i ndryshuar, Ligji nr. 10081, datë 23.02.2009 “Për liçencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligji nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në R.SH.”, Ligji nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar; ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” të ndryshuar, ligjin nr. 107/2014 ”Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, VKM nr. 783, datë 10.11.2011 “Për proçedurat e ndarjes së të ardhurave të taksës vjetore të mjeteve të përdorura me njësitë e qeverisjes vendore” i ndryshuar, Udhëzimit të MF nr.1, datë 12.01.2007 “Për përcaktimin e veprimtarive që trajtohen si veprimtari tregëtare apo shërbimi, ambulante si dhe proçedurat e regjistrimit të tyre në organin tatimor”; Udhëzimin nr. 26, datë 04.09.2008 “Për taksat kombëtare” të ndryshuar, VKM nr. 54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore” i ndryshuar; me propozim të Kryetarit të Bashkisë, Këshilli I Bashkisë pas shqyrtimit të propozimit të project-vendimit, me 10 vota pro:

V E N D O S I:

shkarkoje te plote ne PDF