Program transparence është dokumenti që përmbledh tërësinë e informacioneve jepen në mënyrë pro-aktive nga Bashkia pa kërkesë[1].  Në përgatitjen e programit të transparencës, autoriteti publik mban parasysh interesin më të mirë të publikut dhe sidomos: a) garantimin e njohjes maksimale me informacionin publik; b) vënien në dispozicion pa kërkesë të sa më shumë informacioneve, në mënyrë që të pakësohet nevoja për kërkesa individuale për informacion; c) modelet e miratuara për kategorinë e autoritetit publik nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, sipas nenit 6 të ligjit 119/2014.

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka miratuar modelin e programeve të transparencës edhe për bashkite. Sipas udhëzimeve, programi i transparencës duhet të jetë i publikuar online ne faqen zyrtare te Bashkise.

 

Programi i transparencës, Bashkia Pukë

 

Linku i publikimit

a.       Struktura organizative, funksionet, detyrave.

         ORGANIGRAMA

 

b.        Tekstet e plota të konventave, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumenti politikash,etj…

         Legjislacioni per Pushtetin Vendor

   Legjislacioni per te drejtat e te miturve 

c.         Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin  e kërkesave për informim, si dhe procedurat e ankimit te vendimit…  Kërko Informacion (shkarko formularin)

Ankohu tek Komisioneri (shkarko formularin)

Adresa elektronike: info@bashkiapuke.gov.al

Adresa postare: Sheshi Tërbuni, SH5, Pukë 4401, Albania, Telefon: +355 212 22427

Pyet Shtetin (lidhje e jashtme)

d.        Të  dhëna  për  vendndodhjen  e  zyrave  të autoritetit   publik,   orarin   e   punës,  emrin   dhe kontaktet   e   koordinatorit   për   të   DI Adresa postare: Sheshi Tërbuni, SH5, Pukë 4401, Albania. Telefon: +355 212 22427

Faqja Zyrtare: www.bashkiapuke.gov.al

kontakt email: info@bashkiapuke.gov.al

Koordinatori i DI:

e.       Të dhëna   për   arsimin,   kualifikimet   dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin  e  pasurisë,  sipas  ligjit,  strukturat  e pagave për nëpunësit e tjerë…
f.          Mekanizmat  monitorues  dhe  të  kontrollit që   veprojnë   mbi   autoritetin   publik,   përfshirë planet  strategjike  të  punës,  raportet  e  auditimit nga  Kontrolli  i  Lartë  i  Shtetit  ose  subjekte  të tjera, si dhe dokumentet me tregues performancës së autoritetit
g.        Të   dhëna   për   buxhetin   dhe   planin   e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit.    BUXHETI 2017

MIRATIMI I BUXHETIT 2016

 

h.        Informacion  për  procedurat  e  prokurimit apo    procedurat    konkurruese    të    koncesionit /partneritetit  publik  privat,  përkatësisht,  (ligji  nr.  9643/2006,  dhe  të  ligji  nr. 125/2013)
i.          Informacion  për  shërbimet  që  autoriteti publik  i  jep  publikut,  përfshirë  standardet  për cilësinë e shërbimit PAGESA E TAKSAVE

LISTA E TARIFAVE VENDORE

TRANSPORTI I UDHETAREVE

PASTRIMI I QYTETIT

SHKOLLAT

ZJARREFIKSI

PASTRIM GJELBERIMI

SEKTORI FUNERAL

 

j.          Cdo mekanizëm dhe procedurë për bërjen e kërkesave  dhe  ankesave,  në  lidhje  me  veprimet  ose mosveprimet e autoritetit publik;  Kontakt:

Formular kerkese 1

Formular Ankese 1

k.         Cdo  mekanizëm apo  procedurë,  përmes  së cilës  personat  e  interesuar  mund  të  paraqesin mendimet  e  tyre  apo  të  ndikojnë  në  çfarëdo mënyre  tjetër  në  hartimin  e  akteve,  të  politikave publike…  Jep mendim per projekt-vendimet

Shkruaji Kryetarit te Bashkise

Programi i konsultimeve

Njoftim per takim me qytetaret

l.          Një  përshkrim  të  thjeshtë  të  sistemit  që përdor    autoriteti    publik    për    mbajtjen    e dokumentacionit,     të     llojeve,     formave  të dokumenteve Bashkia Puke e mban dokumentacion e saj kryesisht ne leter (paper based). Nje pjese e dokumentave te rendesishme jane ngarkyar ne format elektronik (PDF, post php, apo excel) ne faqen zyrtare te bashkise Puke. materiale te tjera mbahen ne format JPG, si dhe audio video (MP3 dhe PM4). Po ashtu, per te marre informacion lidhur me aktivitetin e perditshem, nje faqe zyrtare ne FB eshte aktive dhe mirembahet nga bashkia Puke
m.       Regjistri  i  kërkesave  dhe  përgjigjeve…

 

n.         Një  përshkrim  të  kategorive  dhe  formave  të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga  autoriteti  publik , procedurave …  Pensioni i paftesise

Pensioni i invaliditetit

Bursat per studentet

Ndihma ekonomike

Ndihme ne rastin e fatkeqesive natyrore

Programi lokal i strehimit

   

 

 

 

[1] http://pyetshtetin.al/cfare-quhet-program-transparence/

[2] http://pyetshtetin.al/cfare-quhet-program-transparence/