REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA PUKË

KËSHILLI BASHKIAK

Nr. 781. prot.                                            Pukë, më 21/04/2017

  1. Lënda:   Njoftim për mbledhjen e Këshillit të Bashkisë
  1. Drejtuar: Gjon GJONAJ 

Në zbatim të pikës 2, neni 53 të ligjit nr.139/2015, “Për Vetëqeverisjen Vendore”, si dhe të nenit 20VKB nr. 60 datë 22.12.2003 “Rregullore e funksionimit të Këshillit Bashkiak”.Me datën 28.04.2017, ora 15:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit, bëhet mbledhja e Këshillit Bashkiak me këtë rend dite:

  1. Projekt-vendimit, për miratimin e dhënies se Nd.ekonomike për periudhën 1-30 Prill 2017.
  1. Projekt-vendim, për një ndryshim në VKB nr. 06, datë 23.01.2017, “Miratimi i nivelit të pagave të Administratës së Bashkisë Pukë, Njësive Administrative, Institucioneve të Varësisë dhe Funksioneve të deleguara për vitit 2017”.
  • Projekt-vendim, për përdorimin e fondit rezervë për vitin 2017.
  1. Projekt-vendim, për miratimin e shitjes së pasurisë nr. 2/71-N1, “Kaponone”.
  1. Projekt-vendim, për miratimin e planit lokal për menaxhimin e integruar të mbetjeve të ngurta urbane në Bashkinë Pukë.
  1. Shqyrtim kërkesash.

Komisionet e përhershme përkatëse mund te dërgojnë në zyrën e Sekretarit të Këshillit, deri më datën 26.04.2017 ora 900 problemet që mendojnë dhe propozojnë lidhur me rendin e ditës.

Dosjet me materialet e nevojshme sipas rendit të ditës jane të plotësuara, pranë zyres së Sekretarit të Këshillit.

                                                        Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

                                                                              Anton KOLAJ

                                                            ________________

                                                                  S E K R E T A R I