REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KESHILLI I BASHKISE  PUKE

Adresa: Sheshi “Tërbuni” , nr. 1 Pukë/ tel&fax:035521222427,  e-mail;  bashkiapuke@yahoo.com

 

VENDIM

 NR 7, DATË 23.01.2017

PER MIRATIMIN E  BUXHETIT PER VITIN 2017.

 

Keshilli i Bashkise Puke ne mbledhjen e tij te radhes me date 23.01.2017 nё  zbatim tё Ligjit 115/2014 „Per ndarjen Administrativo-Territoriale te Njesive te Qeverisjes Vendore ne Republiken e Shqiperise i ndryshuar , neni  34,neni 41,neni 54  germa „dh“, neni 55  pika 3,neni 64 pika c,neni 18, dhe neni 40 te Ligjit nr. 139/2015 date 17.12.2015“Per vetqeverisjen vendore“,  ligjit nr. 9936, datё 26.06.2008, “Pёr menaxhimin e sistemit buxhetor nё Republikёn e Shqipёrisё“, i ndryshuar, Ligji nr.10296 date 08.07.2010 “Per menaxhimin Financiar dhe kontrollin“, te ligjit nr. 130/2016 datё 15.12.2016 “Pёr Buxhetin e vitit 2017“, te udhezimit nr.2 date 06.02.2012 „Per proçedurat standarte te zbatimit te buxhetit“  i ndryshuar ,Te udhezimit plotesues nr.8 date 13.01.2017 „Per zbatimin e buxhetit te vitit 2017“ , shkreses se  Ministrise se Financave Drejtoria e Buxhetit nr.17951  date 28.12.2016 ‘‘Dergohet transferta e pakushtezuar dhe specifike per vitin 2017‘‘.  Pasi mori ne shqyrtim projekt-vendimin dhe relacionin me propozim te Kryetarit te Bashkise me 12 (dymbedhjete) vota pro dhe 1(nje) vote abstenim

VENDOSI:

I.Të miratojë buxhetin e Bashkisë Pukë për vitin 2017 si me poshte dhe sipas pasqyrave bashkengjitur:

1.1

       Të ardhura gjithsej si me poshte: 313 885 228  leke 
a) Transferta e pakushtezuar 98 517  000  lekë
b)Te ardhura te planifikuara 37 500  000  leke
c) Grant i trasheguar 19 489 900  leke
C/1Grant i trasheg per investim rruga Lumzi 41 513 810  leke
c/2 Grant i trasheguar per investim kanal ujites Kukaj degezimi Luf 30 994 120  leke
e)Te ardhura te trasheguara 5 905 401  leke
a)Transferta specifike Arsimi parashkollor 34 462 000  leke
b)Transferta specifike Arsimi parauniversitar 5 571 000 leke
c)Transferta specifike Mbrojtja nga zjarri 12 676 000 leke
d)Transferta specifike  Administrimi i pyjeve   5 307 000  leke
e)Transferta specifike per Rruget rurale 6 282 000 leke
f)Transferta specifike Ujitja dhe kullimi  2 230 000 leke
g) Konviktet e arsimit parauniversitar     13 437 000 leke
1.2

      Shpenzime  gjithsej si me poshte: 313 885 228  leke   
a)Nga  Transferta e pakushtezuar 98 517  000  lekë
b)Nga Te ardhura te planifikuara 37 500  000  leke
c)Nga  Grant i trasheguar 19 489 900  leke
C/1 Nga Grant i trasheg per investim rruga Lumzi 41 513 810  leke
c/2 Nga Grant i trasheguar per investim kanal ujites Kukaj degezimi Luf 30 994 120  leke
e)Nga Te ardhura te trasheguara 5 905 401  leke
a)Nga Transferta specifike Arsimi parashkollor 34 462 000  leke
b)NgaTransfertas pecifike Arsimi parauniversitar 5 571 000 leke
c)Nga Transferta specifike Mbrojtja nga zjarri 12 676 000 leke
d)Nga Transferta specifike  Administrimi i pyjeve   5 307 000  leke
e)Nga Transferta specifike per Rruget rurale 6 282 000 leke
f)Nga Transferta specifike Ujitja dhe kullimi 2 230 000 leke
g) konviktet e arsimit parauniversitar                          13 437 000 leke

 

II.Te miratoje numrin e pergjithshem te punonjesve sipas tabeles bashkengjitur ne total 265  punonjes

-Nga transferta e pakushtezuar dhe te ardhurat 147

-Nga transferta specifike                                    118

 

III.Per zbatimin e ketij vendimi ngarkohet drejtoria e finances, sektori i burimeve njerezore  ,Sektori i urbanistikes,Sektori Juridik.  dhe zyra e takse tatimeve.

 

IV.Ky vendim hyn në fuqi sipas nenit 55 pika 6  te ligjit . 139/2015 date 17.12.2015“Per vetqeverisjen vendore“.

 

U shpall me date 30.01.2017

 

SEKRETARI I KESHILLIT                                                  KRYETARI I KESHILLIT

Anton  KOLAJ                                                                            Enver  SULEJMANI

 

 

buxheti-2017-bashkia-puke-infocip-24-02-17

buxheti-2017-tabela-excel