Falen borxhet e tatim-paguesve debitor ndaj bashkisë deri në vitin 2010. Falen dhe komat-vonesat e debitorve pas vitit 2010. Në konferencë drejtori i tatimeve në bashkinë Pukë, z.Halit Dini.