Administratorë  e Njesive Administrative, Bashkia Pukë

Franga Jaku – Nj.Administrative Gjegjan, kontakt:+355 685561670
Ndue Filipaj – Nj.Administrative Luf-Qerret, kontakt:+355 692903180
Lula Mema – Nj.Administrative Rrape, kontak:+355 686266177
Gjergji Gega-Nj.Administrative Qelez, kontakt:+355 685695488